Welkom bij dono.be | Kom in actie en doneer online aan verenigingen

Privacyverklaring 25/05/2015 (laatste versie) pdf downloaden

Artikel 1.  ALGEMEEN

1.1.  Deze privacyverklaring, met het cookie beleid van SOCIALware, maakt integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden waarvan elke Gebruiker van DONO.BE de toepassing heeft aanvaard. De Definities zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring kan de Gebruiker terugvinden hoe en waarom SOCIALware persoonsgegevens behandelt.

1.2.  SOCIALware hecht veel waarde aan het vertrouwen dat de Gebruiker haar schenkt. SOCIALware zal alle persoonlijke informatie die de Gebruiker geeft dan ook met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandelen.

SOCIALware neemt alle redelijke voorzorgen om de privacy van de Gebruiker te respecteren en te beschermen.

1.3.  De Gebruiker erkent de Algemene Voorwaarden met inbegrip van deze privacyverklaring te hebben gelezen en begrepen en aanvaardt de toepassing van deze privacyverklaring.

1.4.  In geval van inbreuk op de privacyverklaring kan SOCIALware de Gebruiker verwijderen als Gebruiker.

Artikel 2.  INFORMATIE OVER DE GEBRUIKER

2.1.  De Gebruiker is er zich van bewust en stemt ermee in dat alle Content van en over de Gebruiker, (onder meer, maar niet beperkt tot voornaam, achternaam, foto, e-mailadres) die via DONO.BE aan SOCIALware wordt toevertrouwd, wordt bijgehouden in een beveiligd computerbestand.

De Gebruiker garandeert dat de gegevens die hij meedeelt aan hem toebehoren.

De Gebruiker dient er van bewust te zijn dat bepaalde informatie die hij vrijgeeft om een profiel aan te maken of door gebruik van DONO.BE, informatie over zijn privéleven en, meer algemeen, over hemzelf kan onthullen. Hij dient er zich ook van bewust te zijn dat hij geacht wordt deze informatie op volledige vrijwillige basis aan te leveren.

2.2.  SOCIALware vraagt minimaal de volgende gegevens:

-  een gebruikersnaam (jouw nickname);

-  jouw echte naam;

-  een inlogcode;

-  jouw e-mailadres;

-  jouw postcode en woonplaats;

-  jouw telefoonnummer.

2.3.  SOCIALware deelt op DONO.BE minimaal de namen van de Actievoerders en de niet-anonieme Donateurs. De namen van anonieme Donateurs worden niet gedeeld op DONO.BE.

In geval van niet-anonieme Donateurs toont SOCIALware enkel de naam waarbij van de voornaam enkel de beginletter wordt getoond.

2.4.  SOCIALware kan niet controleren welke persoonlijke informatie een Gebruiker over een andere Gebruiker plaatst.

2.5.  De Gebruiker is zelf als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn eigen inlogcode.

Wanneer hij zou vermoeden dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn eigen of andermans profiel en/of identiteit, moet hij SOCIALware hier onverwijld schriftelijk van op de hoogte brengen via het e-mailadres [info@dono.be]. SOCIALware is in dat geval bevoegd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van DONO.BE en haar Gebruikers. Hiervoor dient de Gebruiker volledige medewerking te verlenen.

Als de Gebruiker merkt dat anderen persoonlijke informatie over hem plaatsen, kan hij dat laten weten door een e-mail te sturen naar SOCIALware op het e-mailadres [info@dono.be]. Klachten worden zo snel mogelijk behandeld.

Artikel 3.  INFORMATIE OVER ANDEREN

3.1.  Het is verboden om persoonsgegevens van derden te verwerken. Uitzonderlijk is dit toegestaan mits ondubbelzinnig toestemming van de persoon wiens gegevens op welke wijze dan ook op DONO.BE worden geplaatst.

3.2.  SOCIALware is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor mogelijke inbreuken.

Artikel 4.  VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

4.1.  SOCIALware leeft de Europese regelgeving na, in het bijzonder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van Persoonsgegevens. Deze verordening bepaalt dat de personen of de bedrijven die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet toegang hebben tot die gegevens en heeft het recht de informatie die hem of haar betreft te wijzigen of te laten verwijderen.

4.2.  Deze wet definieert ‘persoonsgegevens’ als volgt: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

4.3.  SOCIALware wordt aangeduid als verantwoordelijke van verwerking van de persoonsgegevens.

4.4.  SOCIALware zal de persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker in principe enkel verwerken voor de doeleinden zoals hierna omschreven, waarvoor de Gebruiker hierbij uitdrukkelijk toestemming verleent. Als SOCIALware de persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt met het oog op direct marketing, heeft de Gebruiker het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten.

De meldingsplicht en de voorafgaande toestemmingsvereiste bij doorgifte van persoonsgegevens aan andere ondernemingen gelden echter niet indien persoonsgegevens verwerkt worden binnen de doeleinden zoals hieronder opgegeven en voor de praktische uitwerking van deze doeleinden beroep doet op aanneming van dienstverleners.  De meldingsplicht en de voorafgaande toestemmingsvereiste gelden in het bijzonder niet indien bepaalde persoonsgegevens doorgegeven worden wanneer SOCIALware daartoe verplicht is in toepassing van wettelijke bepalingen of aan de Federale Politie of aan Child Focus naar aanleiding van sociaal ongepast gedrag op de site waarbij de Algemene Voorwaarden worden geschonden. 

4.5.  SOCIALware kan ook steeds toegang verlenen tot de persoonsgegevens van de Gebruiker op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten en de bevoegde politiediensten.

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van SOCIALware, of bepaalde personen of entiteiten waarmee SOCIALware een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot de gegevens van de Gebruiker. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

SOCIALware kan zich op derden beroepen om gegevens te verkrijgen die betrekking hebben op de Gebruiker met als doel ofwel zich te verzekeren van de juistheid en de volledigheid van de gegevens die vervat zijn in haar databanken.

4.6.  SOCIALware kan, in het kader van onderaannemings- of coöperatiecontracten, de levering van sommige aan de Gebruiker verleende Diensten toevertrouwen aan derden. De persoonsgegevens van de Gebruiker worden door SOCIALware enkel en alleen aan deze derden meegedeeld wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de aan laatstgenoemden toevertrouwde opdrachten en uitsluitend voor de doeleinden van deze uitvoering.

4.7.  SOCIALware neemt alle redelijke voorzorgen om persoonsgegevens die het kader van haar Diensten via het internet aan SOCIALware worden doorgegeven te beschermen tegen verlies, misbruik, overdracht of ongeoorloofde toegang. Gelet op het weinig beveiligde karakter van het internet, kan SOCIALware echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de toegang of onderschepping van de persoongsgegevens door een derde.

Artikel 5.  DOEL VAN VERWERKING

5.1.  SOCIALware verwerkt de persoonsgegevens om met de Gebruiker in contact te treden, om hem de producten en diensten te kunnen leveren die zijn gevraagd of waarvoor de Gebruiker zich geregistreerd heeft, om de Gebruiker te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten, om het eigen aanbod aan producten en diensten te personaliseren en optimaliseren, voor redactionele doeleinden, voor algemeen ledenbeheer en statistische analyse en om DONO.BE correct te kunnen gebruiken.

Artikel 6.  BEWAARTIJD EN VERWIJDERING

6.1.  SOCIALware bewaart alle Content en alle persoonsgegevens betreffende een Gebruiker gedurende de hele tijd noodzakelijk ter verwezenlijking van de doeleinden van SOCIALware, zoals hierboven omschreven, tenzij de Gebruiker zelf bepaalde persoonsgegevens heeft verwijderd.

6.2.  Op elk moment kan de Gebruiker kosteloos kennis nemen van de persoonsgegevens die verwerkt worden alsook van het gebruik dat van de persoonsgegevens wordt gemaakt. De Gebruiker kan eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen, kan zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgevens of vragen om de persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen (indien technisch mogelijk). Om gebruik te maken van deze rechten stuurt de Gebruiker een gemotiveerde e-mail met als bijlage een kopie van zijn identiteitskaart naar [info@dono.be].

6.3.  De Gebruiker kan te allen tijde zijn profiel verwijderen. Indien de Gebruiker dat wenst kan hij via een e-mail met als bijlage een kopie van zijn identiteitskaart naar [info@dono.be] een verzoek indienen om zijn persoonsgegevens te verbeteren of te verwijderen. Het is mogelijk dat die verbetering en/of verwijdering niet onmiddellijk gebeurt en dat kopieën van het profiel nog in back-ups voorkomen tot die back-ups verwijderd worden. SOCIALware zal elk verzoek binnen één maand na ontvangst ervan beantwoorden.

SOCIALware kan die back-up bijhouden gedurende een periode van 1 jaar te rekenen vanaf het tijdstip van het verzoek tot het verwijderen van de persoonsgegevens.

6.4 De Gebruiker beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Artikel 7.  GEBRUIK VAN COOKIES

7.1.  SOCIALware maakt gebruik van cookies om DONO.BE goed te laten werken. Het betreft kleine stukjes informatie die SOCIALware doorstuurt en bewaart op de harde schijf van de computer van de Gebruiker. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van SOCIALware.

Artikel 8.  AANPASSING PRIVACYVERKLARING

8.1.  SOCIALware heeft het recht om deze privacyverklaring aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. De Gebruiker dient de privacyverklaring regelmatig met de nodige aandacht te lezen.

Artikel 9.  CONTACTGEGEVENS

9.1.  SOCIALware kan bereikt worden via volgende gegevens:

VZW SOCIALware
Louizalaan 65/11
1050 BRUSSEL
Ondernemingsnummer: 0888397759
BTW-nummer: BE 0888397759
e-mailadres: info@dono.be

Laatst bijgewerkt op 25/5/2018 (Artikels 4.1, 6.2. en 6.4 werden aangepast conform aan de AVG)